Zwroty

I. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ORDYNATOR Odzież Medyczna, 00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6, podany w niniejszym Regulaminie.
1.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
1.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.ordynator.com.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
dostarczania prasy; oraz
usług w zakresie gier hazardowych.
1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
ORDYNATOR Odzież Medyczna Tomasz Rossa, 00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6, NIP 526-002-78-14
1.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
1.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

II. Reklamacje dotyczące Towarów
2.1. ORDYNATOR Odzież Medyczna Tomasz Rossa, 00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6, NIP 526-002-78-14 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@ordynator.pl. ORDYNATOR Odzież Medyczna Tomasz Rossa, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
2.3. ORDYNATOR Odzież Medyczna Tomasz Rossa nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

III. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1. ORDYNATOR Odzież Medyczna Tomasz Rossa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
3.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ORDYNATOR Odzież Medyczna Tomasz Rossa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ORDYNATOR Odzież Medyczna Tomasz Rossa, 00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6, NIP 526-002-78-14, mailowo pod adres sklep@ordynator.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
3.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
3.5. ORDYNATOR Odzież Medyczna Tomasz Rossa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.